T. +34 934 952 500

Una de les directrius que marquen el dia a dia de la nostra empresa és buscar la conciliació entre creixement i competitivitat, integrant al mateix temps el compromís amb el desenvolu-pament social i la millora del medi ambient.

Els següents principis són les principals responsabilitats ètiques de l’empresa amb els seus treballadores i la resta de la comunitat:

 • Proveir la societat amb productes útils i en condicions justes.
 • Crear riquesa de la manera més eficaç possible.
 • Respectar els drets humans amb unes condicions de treball dignes que afavoreixin la seguretat i salut laboral i el desenvolupament humà i professional dels treballadors.
 • Procurar la continuïtat de l’empresa i, si és possible, aconseguir un creixement raona-ble.
 • Respectar el medi ambient, evitant en la mesura en què sigui possible qualsevol tipus de contaminació, minimitzant la generació de residus i racionalitzant l’ús dels recursos naturals i energètics.
 • Complir amb rigor les lleis, reglaments, normes i costums, respectant els contractes legítims i compromisos adquirits.
 • Procurar la distribució equitativa de la riquesa generada.
 • Seguiment del compliment de la legislació per part de l’empresa.
 • Manteniment de l’ètica empresarial i lluita contra la corrupció.
 • Supervisió de les condicions laborals i de salut dels treballadors.
 • Seguiment de la gestió dels recursos i els residus.
 • Revisió de l’eficiència energètica de l’empresa.
 • Correcte ús de l’aigua.
 • Lluita contra el canvi climàtic.
 • Avaluació dels riscos ambientals i socials.
 • Supervisió de l’adequació de la cadena de subministrament.
 • Disseny i implementació de estratègies d’associació i col·laboració de l’empresa.
 • Implicar els consumidors, comunitats locals i resta de la societat.
 • Implicar els treballadors en les bones pràctiques de RSE.
 • Marketing i construcció de la reputació corporativa.
 • Millorar les possibilitats i oportunitats de la comunitat a on està establerta l’empresa.
Cookie settings